پیام فرستادن
خونه > منابع > مورد شرکت در مورد همکار من

همکار من

 منابع شرکت در مورد همکار من

من بیش از یک سال است که با دوستم سوپیسارا کانافول کار می کنم.وقتی فهمیدم که او قرار است آن شرکت را ترک کند و دیگر کار نکند، کمی اکراه کردم.از همکاری با او بسیار خوشحال شدم.امیدوارم بتوانم برای او آرزوی موفقیت در شغل و خانواده شاد کنم.