محصولات ABB

December 13, 2018

آخرین اخبار شرکت محصولات ABB

شرکت NSE Automaiton سهام زیادی با این سریال دارد:

ماژول سری AC800M، قطعات ربات صنعتی DSQC، Bailey INFI 90،800xA، Advant OCS با نرم افزار Master، Advant OCS با نرم افزار MOD 300، Freelance - سیستم کنترل توزیع شده برای صنعت فرایند

سمفونی ملودی، سات OCS، سمفونی DCI System Six، Harmony / INFI 90، سیستم های امنیتی و غیره